پشت بابام وایسادم ،

بابایی که نود درصدشُ نمی‌فهمم ، شاید حتی یه کار هم برا دلش انجام نداده باشم ،

بابایی که بارها  دری وری  بهش گفتم.

ولی نمی‌شد تو خانواده تک بیوفته ، بندازنش گوشه رینگ لهش کنن .