سازی که گرفتیُ   یاد نگرفتیُ  داره خاک می‌خوره.

مربوط +