دیروز 4 صبح دوستام فاز یه اهنگ ُ تو ماشین بهم فرو کردن ، هنوز نکشیدم بیرون ازش.