کمک کردن به همنوع و هم‌وطن فقط دست تو جیب کردن و پول دادن واسه زلزله نیست،

بزاری یکی از دستشویی مغازه‌ات استفاده کنه شاید همون قدر ارزش داشته باشه.

فقط یاد گرفتیم وجدانمون ُ با پول دادن اروم کنیم .