شاید اینطور برداشت بشه که دارم بامزه بازی در میارم ، ولی واقعا با انبه خوردن مشکل دارم، کلا خانوادگی مشکل داریم ، میوه فجیعی هستش.