یک روز که باشم مست ،لایعقل و ترد و سست،
تمام نوشته هایی که تو این چند ساله سند نکردم ، سند میکنم
چندتا فحش هم به خودم و بقیه میدم
سرم و میزارم زمین منتظر میشم

 

پ.ن: شایدم پاکشون کنم