نمیتونم درک کنم خدا تومن پول بدن واسه مبل خدا تومنیشون روکش بدوزن.