به هر دری که زدم نشد ،

نمی‌شه ، نمی‌خواد که بشه .

همون اول تسلیم می‌شدم راحتتر بودم .

 

Advertisements