انقدری که دلم واسه درختای خیابون ولیعصر می سوزه واسه زندگی به گا رفته خودم نمی سوزه.

 

Advertisements