اون پیره مرده که نشون داد

قیافه‌اش خیلی خسته بود ، ناراحت بود ، انقد بد گریه کرد  اصلا ادم و از زندگیش پشیمون کرد