دیگه رسما گوشیم به فاک رفت

شماره‌ها و نوت‌هام به جهنم

رمز عابر بانک و چیکار کنم.