و چه بيهوده ترينيست نزديكي هاي او با تو و عشق حيواني تو به توهم يك همسر… چه راز آميز!