نه می شه خندید، نه بخشید، نه فراموش کرد .
بعد از بقیه انتطار داریم ،
بخندن و ببخشن و فراموش کنن!


Advertisements