علی (ع)  تنها بود ،
تاریخ بازم تکرار شد،
علی تنها ست.

Advertisements